Organy

Zarząd

Skład Zarządu:

Prezes:  Inga Demianiuk - Ozga

Wiceprezes: Robert Kaczmarek

Skarbnik: Jan Bernacki

Sekretarz: Joanna MonastyrskaZgodnie z
§ 27 Statutu Stowarzyszenia  "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" (z dn. 29.06.2016):

   

Do kompetencji Zarządu należy:

1)       kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2)       reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

3)       uchwalanie budżetu i jego wykonanie,

4)       zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz powierzonymi mu środkami,

5)       zaciąganie zobowiązań majątkowych,

6)       zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

7)       podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

8)       nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

9)       powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych, badawczych, problemowych i innych  form organizacyjnych przydatnych w działalności Stowarzyszenia,

10)    opracowywanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) jej aktualizacji i zmian oraz innych wymaganych przepisami  dokumentów celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,

11)   przygotowanie wniosków o udzielenie wsparcia na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie,

12)    opracowanie i uchwalenie procedur niezbędnych do wdrażania LSR (wyboru i oceny  operacji)

13)   realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów związanych z wdrażaniem LSR w tym ogłaszanie konkursów na nabór wniosków, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru operacji  do realizacji oraz ustalenie kwot wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,

14)   opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,

15)   wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR z wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Rady

 

16)   dbanie o zachowanie demarkacji (rozdziału) w realizacji zadań wynikających z wdrażania LSR poprzez określenie linii demarkacyjnej we wszystkich dokumentach dotyczących zasad funkcjonowania Stowarzyszenia.

17)    składanie sprawozdania z działalności Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Członków,

18)    tworzenie biura Stowarzyszenia oraz określanie struktury organizacyjnej biura i liczby zatrudnionych oraz określanie wysokości ich wynagrodzenia,

19)    opracowanie projektu Regulaminu Pracy Zarządu,

opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij